Pitanja i odgovori...

Pitanja i odgovori

1. Kako se mogu upisati u školu u program prekvalifikacije?

PSSŠ EDUKA CENTAR:
Uvjeti za upis u program prekvalifikacije, pored psihofizičkih sposobnosti, morate ispunjavati i uvjet da imate prethodno završenu srednju stručnu spremu.
Za upis u program prekvalifikacije morate se osobno javiti u školu i dostaviti potrebnu dokumentaciju za upis, te odrediti koje zanimanje upisujete, popuniti prijavu, čime potvrđujete da prihvaćate pravila školovanja u ovoj školi koja su utvrđena zakonom, pravilnicima, statutom i poslovnikom o radu škole.
2. Da li mogu, u Vašoj školi nastaviti školovanje za medicinsku sestru ako sam prekinula školovanje u drugom razredu i koji su uvjeti?

PSSŠ EDUKA CENTAR:
Za nastavak školovanja u zanimanju medicinska sestra, trebate se prijaviti u školu, u program za stjecanje srednje stručne spreme navedenog zanimanja, dostaviti potrebnu dokumentaciju, nakon čega će Vam Nastavničko vijeće odrediti razlikovne i dopunske ispite za nastavak školovanja u željenom zanimanju.
3. Koliko traje program školovanja ako imam samo osnovnu školu?

PSSŠ EDUKA CENTAR:
U ovoj školi se programima srednjoškolskog obrazovanja odraslih svakom pod jednakim uvjetima i prema sposobnostima, nakon završenog osnovnog obrazovanja, omogućava stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja.
Program za stjecanje srednje stručne spreme u skladu sa Zakonom o srednjem školstvu i Pravilnikom o srednjoškolskom obrazovanju odraslih, traje najkraće tri, odnosno četiri školske godine, što ovisi koji stupanj školske spreme izaberete, što znači da se srednjoškolsko obrazovanje odraslih za stjecanje srednje školske spreme odvija po istom nastavnom planu i programu kao i redovito školovanje učenika.
4. Kako mogu ići na predavanja ako radim?

PSSŠ EDUKA CENTAR:
Nastava u programima obrazovanja odraslih se izvodi konzultativno-instruktivnim oblikom u popodnevnim i večernjim satima, te vikendom u terminima prilagođenim osobama koje se školuju iz rada i za rad, a u skladu sa odobrenim nastavnim planovima i programima od strane resornog ministarstva.
5. Da li škola daje instrukcije za svaki predmet koji se polaže?

PSSŠ EDUKA CENTAR:
Na nastavne planove škole suglasnost je dalo Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa, a tim nastavnim planovima je za svaki nastavni predmet predviđena instruktivna nastava, tako da je svaki nastavnik škole obvezan održati i konzultativnu nastavu za svakog polaznika, stoga, za sve se možete obratiti u školu predmetnom nastavniku u terminima objavljenim na oglasnoj ploči.
6. Imam završenu trogodišnju školu za prodavača. Mogu li upisati četverogodišnji program za farmaceutskog tehničara?

PSSŠ EDUKA CENTAR:
Možete upisati program u drugoj struci, to i jeste bit programa prekvalifikacije, to je obrazovanje i namijenjeno osobama sa završenom nekom od srednjih škola, a žele se prekvalificirati za neku drugu vrstu školske spreme četvrtog (IV/1) stupnja.
7. Može li se škola koju završim upisati u radnu knjižicu?

PSSŠ EDUKA CENTAR:
Polaznici programa nakon uspješno završenog bilo kojeg programa u našoj školi dobivaju svjedodžbe s pravom javnosti, odnosno uvjerenja o usavršavanju, ovisno o programu koji pohađaju i upisuju ih u radnu knjižicu.
8. Iz kojih knjiga spremamo ispite koje trebamo polagati?

PSSŠ EDUKA CENTAR:
Svu potrebnu literaturu za svladavanje nastavnog gradiva za bilo koje zanimanje osigurava škola za svakog polaznika, bez naknade i kompletna literatura koju dobijete ostaje u trajnom vlasništvu naših polaznika.
9. Moram li obavljati praksu ako radim u ambulanti kao medicinsko osoblje, a nemam potrebnu stručnu spremu, ako se upišem u prekvalifikaciju za medicinskog tehničara?

PSSŠ EDUKA CENTAR:
Nastavni planom i programom je predviđeno obavljanje stručne prakse i ona se obavlja o čemu se izdaje potvrdnica i ocjenjuje se praktični rad. Stoga, bez obzira što radite u ambulanti, obvezni ste obaviti stručnu praksu u predviđenom broju sati nastavnim planom i programom, s tim da ste dužni voditi dnevnik obavljene stručne prakse u predviđenom broju školskih sati, a pred nastavnikom praktične nastave istu polažete prema rješenju koje dobijete od nadležnog tijela škole.
10. Kako plaćamo troškove školovanja?

PSSŠ EDUKA CENTAR:
U skladu sa Pravilnikom o srednjoškolskom obrazovanju odraslih troškove obrazovanja odraslih snose polaznici programa i poslodavci kod kojih su zaposleni, Zavod za zapošljavanja ili druge zainteresirane pravne i fizičke osobe. Troškovi školovanja se uplaćuju u skladu sa Troškovnikom na koji je Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa dalo suglasnost, u obrocima, prema razdobljima izvođenja programa, a u skladu sa Troškovnikom koji dobijete prilikom odobrenja upisa u školu.
11. Mogu li se upisati u školu ako sam prethodnu stručnu spremu stekao u Sloveniji?

PSSŠ EDUKA CENTAR:
Možete se upisati u školu, s tim da trebate izvršiti postupak nostrifikacije i ekvivalencije diploma, svjedodžbi, uvjerenja, učeničkih knjižica i drugih propisanih obrazovnih isprava stečenih u inozemstvu, konkretno za vaš slučaj Republika Slovenija u skladu s Zakonom o nostrifikaciji i ekvivalenciji stranih obrazovnih isprava. Imajući u vidu činjenicu da se obrazovne isprave o završenom razredu odnosno obrazovanju, stečene u obrazovnim ustanovama na području bivše SFRJ u školskoj 1991/1992. godini, odnosno do rujna 1992. godine, izjednačavaju u pravnoj snazi s odgovarajućim obrazovnim ispravama na prostoru BiH, odnosno ne podliježu postupku nostrifikacije i ekvivalencije.
12. Da li se diplome iz ove škole priznaju u drugim državama?

PSSŠ EDUKA CENTAR:
Svjedodžbe o završenoj školi, koje izda naša škola mogu se nostrificirati u svim zemljama u okruženju nastalim raspadom bivše države, kao i u zemljama Europske unije (Italija, Austrija, Njemačka i dr,…), te i u mnogim drugim državama, s tim da je prethodno potrebno izvršiti ovjeru potpisa i pečata na svjedodžbi koje će se koristiti u inozemstvu u skladu s Haaškom Konvencijom o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 05.10.1961. godine (Apostile pečat).
13. Kako ću saznati koje predmete moram polagati ako se želim prekvalificirati iz jednog u drugo zanimanje?

PSSŠ EDUKA CENTAR:
U skladu sa nastavnim planom i programom za neko zanimanje, Nastavničko vijeće donosi za svakog kandidata rješenje o razlikovnim predmetima koje polaznik nakon odobrenog upisa u program dobiva. Navedeno rješenje se donosi na temelju prethodno stečene stručne spreme, a u rješenju su navedeni svi ispiti po godinama koje kandidat polože kako bi stekao drugu vrstu školske spreme.
14. Da li firme mogu uputiti skupno određeni broj djelatnika na školovanje i da li se cijena školarine u tom slučaju mijenja na niže?

PSSŠ EDUKA CENTAR:
Ovakvi oblici učenja, odnosno stjecanja kvalifikacije namijenjeni su, prije svega, obrazovanju za zapošljavanje osoba koje zbog nepotpunog znanja/kvalifikacije ne mogu pronaći adekvatan posao, zatim onih koji su školovani za zanimanja koja više nisu tražena i za nadopunjavanje prije stečenih znanja i vještina s novostima u tehničko-tehnološkom razvoju.
Cijena školarine je određena Troškovnikom na koji je dalo suglasnost resorno Ministarstvo, obrazovanja, znanosti, kulture i športa, a u skladu sa Pravilnikom o srednjoškolskom obrazovanju odraslih, troškove obrazovanja odraslih snose polaznici programa i poslodavci kod kojih su zaposleni, Zavod za zapošljavanja ili druge zainteresirane pravne i fizičke osobe. Tako da je visina naknade za troškove školovanja određena za svakog polaznika programa jedinstvenim Troškovnikom. Iz kojeg je evidentno, da bez obzira da li polaznik upisuje program kao fizička osoba ili ga upućuje poslodavac, odnosno da li upućuje više kandidata u programe školovanja, troškovi naknade za školovanje su uvijek isti.
15. Da li se nastava može slušati na daljinu kao na pojedinim fakultetima u BiH?

PSSŠ EDUKA CENTAR:
Djelatnost škole ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa i godišnjeg plana škole kao i programa rada. Nastavnim planom utvrđuju se obvezni i izborni predmeti, raspored po razredima, tjedni broj nastavnih sati po predmetima i ukupni tjedni i godišnji broj nastavnih sati i izvannastavne aktivnosti. Nastavnim programom se utvrđuju sadržaji, ciljevi i zadaće obveznih i izbornih predmeta.
Godišnjim planom i programom rada škole utvrđuju se mjesto, vrijeme, način i nositelji ostvarivanja nastavnoga plana i programa i ostalih aktivnosti u funkciji obrazovnog rada škole, te raspored rada.
Nastava se organizira po grupama, a neposredno obavlja u razrednim odjelima. Nastava se odvija putem predavanja, vježbi i seminara u skladu s nastavnim planom i programom. Nastavni plan i program izvodi se: u školi, u drugim ustanovama, trgovačkim društvima ili kod obrtnika, bolnicama, ordinacijama, poliklinikama, a sve u skladu s ugovorom o izvođenju programa praktične nastave.
Nastava na daljinu (kako je zovete) nije predviđena niti se izvodi u školi.
16. Da li je škola regularana, upisana u registar suda i registar Ministarstva obrazovanja ili gdje već treba biti?

PSSŠ EDUKA CENTAR:
Kako Vi kažete, regularna škola, naravno da je škola utemeljena u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliraju oblast srednjeg školstva.
Nadležna tijela donijela su potrebne akte za utemeljenje ustanove, te je i upisana u registre kako slijedi;
Rješenje o sukladnosti akta o utemeljenju škole sa zakonom donijelo je Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, broj: 07-01-419/08 od 28.03.2008. godine. Škola je utemeljena i upisana u registar Općinskog suda u Širokom Brijegu, broj: 064-0-Reg-08-000234 od 07.04.2008. godine, te je upisana u Registar srednjih škola Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke, rješenjem broj: 07-01-591-04/08 od 07.05.2008. godine pod rednim brojem 12.
17. Što to Vi imate u školi, a drugi da nemaju, što su prednosti školovanja u toj školi?

PSSŠ EDUKA CENTAR:
Puno toga, prvenstveno individualan pristup svakom polazniku programa obrazovanja odraslih, kontinuirano se radi na organizaciji i zadovoljenju potreba odraslih za ostvarivanje prava na slobodan razvoj osobnosti, osposobljavanja za zapošljavanje, a sve naše prednosti ćete uvidjeti kad postanete naš polaznik, između ostalog;
- Škola je ponudila inovaciju, praktični rad i kvalitetno obrazovanje, koje će poboljšati način razmišljanja kod polaznika programa obrazovanja odraslih i omogućiti njihovo brže reagiranje u različitim situacijama, povećati njihovu pouzdanost i spremnost da profesionalno prihvate odgovornost u bilo kojem zanimanju za posao kojim se bave.
- Nastava se izvodi u konzultativno-instruktivnom obliku u popodnevnim i večernjim satima tijekom čitavog tjedna, kako bi polaznici lakše uskladili svoje poslovne i privatne obveze.
- Obrazovni proces se izvodi prema suvremenim psihološkim, pedagoškim i metodičkim spoznajama, prilagođen prethodnom obrazovanju, znanju, vještinama i sposobnostima polaznika, uz uvažavanje individualnih sposobnosti svakog pojedinog polaznika.
18. Tko nam drži predavanja za medicinsku struku?

PSSŠ EDUKA CENTAR:
Predavanja za medicinsku struku se prema odobrenom nastavnom planu i programu organiziraju u školi, a izvode ih nastavnici-specijalisti medicine za pojedina područja.
19. Da li može cijena školarine biti manja ako ja uplatim u jednom obroku cijelu školarinu?

PSSŠ EDUKA CENTAR:
U ovoj školi je donesen Troškovnik za programe obrazovanja odraslih na koji je dalo suglasnost resorno Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa, stoga troškovi školovanja su određeni, bez obzira na dinamiku i način plaćanja, odnosno nema smanjenja niti povećanja troškova školovanja, utvrđeni su jediničnom cijenom upisnine, troškovima nastave, troškovima polaganja ispita i dr. Plaćanje se vrši isključivo prema rješenju o troškovima školovanja koje dobijete prilikom odobrenja upisa u školu.