PROGRAMI OBRAZOVANJA...

Programi obrazovanja

Škola ponudom edukacijskih programa u medicinskoj struci na putu osobnog i profesionalnog razvoja polaznicima omogućava stjecanje znanja i vještina kroz jednostavan, ali stručan i praktičan pristup prilagođen svakom pojedincu. Više ne možemo pronaći niti jedno radno mjesto gdje usavršavanje nije potrebno. Dinamično tržište od nas traži kontinuirane promjene i veliki je izazov za sve koji žele biti uspješni!

Uspjeh nije moguće ostvariti zastarjelim načinom razmišljanja i rada.

Odaberite usavršavanje i osobni razvoj i to za sljedeće programe:

- Medicinski tehničar/Medicinska sestra
- Primalja
- Sanitarni tehničar/Sanitarna tehničarka
- Farmaceutski tehničar/Farmaceutska tehničarka
- Fizioterapeutski tehničar/Fizioterapeutska tehničarka

Programi za stjecanje srednje stručne spreme

Ova ustanova, polaznicima, pruža opća i stručna znanja i vještine potrebne za daljnje obrazovanje ili za rad, koji su bazirani na postignućima znanosti, tehnologije, kulture i umjetnosti; njeguje etičke i estetske vrijednosti; razvija fizičke i mentalne sposobnosti pojedinca, od pomoći je polaznicima programa obrazovanja odraslih za razumijevanje humanističkih vrijednosti, osobne i društvene odgovornosti, te svojim radom promovira brigu o zdravlju.

U ovoj strukovnoj školi se stječe opće, a prije svega stručno obrazovanje, koje osposobljava za rad, ali daje i mogućnost za daljnji nastavak školovanja-stručnog usavršavanja.

Trajanje školovanja je u ovisnosti od složenosti posla koju pojedini profil "pokriva" u skladu sa nastavnim planovima i programima odobrenim od strane resornog ministarstva.

Obrazovni profili koji se izučavaju četiri godine spadaju u tzv. široko obrazovne profile i osiguravaju obavljanje složenijih poslova za veći broj zvanja. Istodobno završetkom četverogodišnjeg strukovnog programa osigurani su i uvjeti za nastavak školovanja na stručnim školama, visokim školama, veleučilištima ili fakultetima.

Programi prekvalifikacije

Program prekvalifikacije provodi se na temelju programa propisanih za redovito obrazovanje, za polaznike sa stečenom srednjom stručnom spremom za jedno zanimanje, radi stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje.

Programom prekvalifikacije u istom strukovnom području utvrđuju se razlike strukovnih predmeta između programa već stečenog zanimanja i strukovnog programa za novo zanimanje.

Programom prekvalifikacije iz jednog u drugo strukovno područje odnosno programom prekvalifikacije za polaznike sa stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme utvrđuju se sve programske razlike.

Odluku o upisu kandidata u program prekvalifikacije za svakog polaznika donosi stručno tijelo utvrđeno Statutom škole.

Opis zanimanja

Za mnoge ljude najvažniji je sadržaj radnih aktivnosti koje će obavljati u nekom zanimanju. Zato je potrebno , proučiti opis tipičnih poslova u zanimanju kojima se želimo baviti, odnosno za koje se želimo školovati, prvenstveno:

Uključuje li zanimanje pretežno rad sa stvarima, ljudima, podacima ili idejama?
Kakvi su tipični radni zadaci?
Jesu li zadani ili slobodniji?
Jesu li doista u skladu s mojim interesima?
Pružaju li dovoljno mogućnosti da u njima iskažem svoje sklonosti i mogućnosti?

Odgovore na ova pitanja ćete pronaći u kratkom opisu zanimanja…

- Medicinski tehničar/Medicinska sestra
- Primalja
- Sanitarni tehničar/Sanitarna tehničarka
- Farmaceutski tehničar/Farmaceutska tehničarka
- Fizioterapeutski tehničar/Fizioterapeutska tehničarka

Područje rada: zdravstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Medicinski tehničar/Medicinska sestra/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:
Obrazovanje medicinskih tehničara/sestara u području zdravstva, osim zajedničkih ciljeva u sustavu srednjoškolskog obrazovanja utvrđenih Zakonom, ima za cilj usvojiti znanje, osposobiti i razviti, putem opće obrazovnog i strukovnog programa, kod učenika znanje i vještine, za rad na području zdravstvene njege, prvenstveno u zdravstvu.
Obrazovni program za medicinske tehničare/sestre treba omogućiti stjecanje dobrog općeg obrazovanja, prije svega u prirodno-znanstvenom i jezičnom području, što će omogućiti razumijevanje stručnih sadržaja i nastavak obrazovanja. Obrazovanje treba omogućiti solidno stručno obrazovanje kojim će se uključiti u rad u zdravstvenim ustanovama. Program je usklađen s očekivanim i potrebnim stručnim novinama (preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), Međunarodnog udruženja medicinskih sestara/tehničara (ICN) primjerenim radu medicinske sestre/tehničara)

Medicinske sestre/tehničari, rade na unapređenju zdravlja, sprečavanju bolesti, liječenju i rehabilitaciji svojih pacijenata. Mogu raditi na vrlo različitim radnim mjestima: od patronaže do jedinica intenzivne skrbi, katkad samostalno, katkad u timu, a katkad i pomažu liječnicima. Medicinske sestre/tehničari mogu raditi i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u bolnicama, u ustanovama za njegu i rehabilitaciju u kući. s liječnicima u različitim ordinacijama, u službama za hitnu medicinsku pomoć, u sestrinskim školama, te izvan zdravstva, na primjer, u domovima za starije osobe i dječjim vrtićima.Ono što je zajedničko svim sestrama jest sustavni pristup u otkrivanju i rješavanju zdravstvenih problema iz njihovog djelokruga. Promatraju i procjenjuju tjelesno i psihičko stanje svojih pacijenata, osiguravaju važne podatke liječnicima za prepoznavanje i praćenje tijeka bolesti, utvrđuju rizike za zdravlje te mogućnosti pacijenata i njihovih obitelji za aktivno sudjelovanje u njezi i liječenju te sudjeluju u provedbi medicinskih postupaka.

Područje rada: zdravstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Primalja/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:
Primalje sudjeluju u zbrinjavanju žena prije, tijekom i poslije porođaja, njeguju novorođenčad te pružaju potporu i daju obavijesti za koje su ovlaštene članovima obitelji, osobito budućem ocu.
Neke primalje rade na ginekološkim odjelima gdje leže žene s bolestima reproduktivnog sustava.
Od trenutka primanja trudnice u rađaonicu primalja čini sve kako bi se buduća majka osjećala dobro i sigurno. Upoznaje ju s osobljem i odjelom te objašnjava što će se i kada raditi. Ona je cijelo vrijeme uz trudnicu. Pruža joj podršku i prati njezino stanje – disanje, puls, tlak, temperaturu te snagu, učestalost i trajanje trudova. U sve većem broju rodilišta prihvaćeno je načelo zajedničkog smještaja majki i novorođenčadi. Majkama valja pokazati i objasniti kako će staviti dijete na prsa i kako će ga pravilno dojiti. Važno ih je podsjećati i omogućiti im provođenje higijenskih mjera kako bi se spriječile zaraze.

Manji broj primalja, zajedno s medicinskim sestrama, radi na ginekološkim odjelima, gdje pružaju osnovnu sestrinsku skrb koja je prilagođena posebnim potrebama žena s bolestima reproduktivnog sustava.
Primalja je babica (nekad: baba, usp.: više baba‚ kilavije dite), žena koja pomaže pri porodu i prima u ruke tek rođeno dijete. U XX stoljeću, osnivanjem primaljskih škola, uvriježilo se naziv primalja rabiti samo za kvalificirane, školovane babice, osposobljene za pomoć rodilji prije, za i poslije poroda kroz dojenačku dob, dok je pojam babica obuhvaćao i kvalificirane i one koje su zanat prihvaćale s koljena na koljeno. U evropskim zemljama školovanje za primalje sada je sveučilišno i traje 3-5 godina, ovisno o državi, dok u Sjedinjenim Državama nema tog zanata, pa porađa samo liječnik. Babica pripada u najstarije medicinske zanate. O njezinoj ulozi u kolektivnom imaginariju govori i to što je Platon, govoreći o Sokratu, uspoređivao njegovu metodu s vještinom primalje (majeutika), jer je Sokrat izvlačio istinu iz čovjeka kroz dijalog onako vješto kako bi babica izvukla dijete iz žene, pomažući mu da ugleda svjetlo dana, da se objelodani. Primalje su u mnogim zemljama samostalne zdravstvene djelatnice, mogu djelovati i u rađaonici i drugdje, a znaju pružati pomoć majkama i u kasnijim razdobljima života.

Područje rada: zdravstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Sanitarni tehničar/Sanitarna tehničarka/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:
Obrazovanje sanitarnog tehničara/tehničarke u području zdravstva, osim zajedničkih ciljeva u sustavu srednjoškolskog obrazovanja utvrđenih zakonom, ima cilj da učenici usvoje znanja i vještine te da se osposobe za obavljanje poslova u provedbi preventivne zdravstvene zaštite. Budući da odgoj i obrazovanje sanitarnog tehničara proizlazi iz specifičnosti djelatnosti, a to je rad s ljudima, rad na terenu i analitički postupci radi zaštite zdravlja pučanstva, posebno značenje pridaje se cilju obrazovanja koji je prvenstveno usmjeren na razvijanje humanog odnosa prema bolesniku, njegovoj obitelji i okolini, čuvanju profesionalne tajne, komuniciranje sa strankom i pacijentom, te urednost, točnost, preciznost i savjesnost.


S obzirom na znanstvena, tehnološka i strukovna znanja, strukovni sadržaji čine osnovu stručnog obrazovanja i osposobljavanja sanitarnih tehničara za poslove i zadaće u provođenju preventive zdravstvene zaštite nakon srednje škole.
Sanitarni tehničari/tehničarkerade na otkrivanju zagađenja, zračenja, buke i drugih čimbenika okruženja koji narušavaju zdravlje ljudi i okoliš. Predlažu i sprovode odgovarajuće mjere kako bi se očuvalo zdravlje ljudi. Predmet njihove analize je sve što čovjeka okružuje i sve što on koristi: voda, tlo, zrak, hrana, stambeni i radni prostori, sredstva za higijenu i predmeti za opću upotrebu.

Zapošljavaju se u zavodima za javno zdravstvo, u industriji - posebno prehrambenoj - privatnim ustanovama i sanitarnoj inspekciji. U zavodima za javno zdravstvo mogu raditi u laboratorijima ili higijensko-epidemiološkoj službi. Ako rade u laboratorijima, njihov posao uključuje odlaske na teren, gdje uzimaju uzorke vode, hrane, zraka, koje nakon toga analiziraju. Procjena, na primjer, zdravstvene ispravnosti hrane ili vode za piće uključuje promatranje vanjskih obilježja kao što su izgled, boja, ukus i miris te analize i testove kojima se otkriva prisutnost mikroorganizama i teških metala. Ako su zaposleni u higijensko-epidemiološkoj službi, prikupljaju i obrađuju podatke o higijenskim prilikama i nekim bolestima te sudjeluju u provođenju raznih mjera za sprečavanje širenja zaraznih bolesti. Provode i mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

U prehrambenoj industriji prate cjelokupni postupak pripreme hrane od sirovina i tijeka proizvodnje do konačnog proizvoda. Vode računa i o redovnim zdravstvenim pregledima osoblja i organiziraju tečajeve na kojima ih podučavaju kako će spriječiti zagađenje hrane. Sanitarna inspekcija provodi nadzor nad proizvodnjom i prometom namirnica, higijenom radne okoline, primjenom odgovarajućih propisa u izgradnji raznih vrsta objekata i naselja, uređajima i predmetima opće upotrebe itd. To čini prema utvrđenom planu ili na zahtjev građana i ustanova. Granična sanitarna inspekcija nadzire promet roba i ljudi na granicama, kako bi se spriječilo širenje zaraznih bolesti ili uvoz zdravstveno neispravnih roba.

Područje rada: zdravstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Farmaceutski tehničar/Farmaceutska tehničarka/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:
Farmaceutski tehničari/thničarke rade na pripremi, proizvodnji i prodaji različitih farmaceutskih supstanci (lijekova, dijetetskih i kozmetičkih pripravaka). Priprema i proizvodnja farmaceutskih supstanci obuhvaća rad u analitičkim i galenskim laboratorijima pri čemu se koristi laboratorijsko posuđe, precizne vage, pipete i ostala analitička aparatura.
Farmaceutski tehničari/tehničarke se zapošljavaju u ljekarnama, biljnim ljekarnama, u proizvodnji farmaceutskih sirovina i gotovih lijekova, u kozmetičkoj industriji te proizvodnji dijetetskih proizvoda. I u svijetu i kod nas se očekuje porast potrebe za farmaceutima (kako srednje tako i visoke stručne spreme) zbog povećanja prosječne starosti populacije i veće upotrebe lijekova.

Obrazovanje farmaceutskih tehničarki/tehničara u području zdravstva, pored zajedničkih ciljeva u sustavu srednjoškolskog obrazovanja utvrđenih Zakonom, ima za cilj usvojiti znanje i osposobiti i razviti putem opće obrazovnog i strukovnog programa kod učenika znanje i vještine za rad na području zdravstvenih ustanova kao što su: ljekarne, farmaceutska i kozmetička industrija i laboratoriji.
Cilj programa je usvajanje znanja i vještina koje farmaceutskom tehničaru omogućuju što potpunije uklapanje u rad na radnome mjestu u ljekarni, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, te analitičkim i drugim laboratorijima, upoznavanje sirovina, poznavanje ljekovitih tvari biljnog, životinjskog i mineralnog podrijetla, poznavanje tvari sintetičkog podrijetla koje se koriste pri izradi lijekova, poznavanje kozmetičkih supstancija, poznavanje pomoćnih ljekovitih sredstava, poznavanje gotovih lijekova za humanu i veterinarsku uporabu, poznavanje kozmetičkih preparata i higijenskih sredstava, poznavanje sanitetskog materijala i ortopedskih pomagala, ovladavanje tehnologijom izrade galenskih i magistralnih lijekova, ovladavanje različitim analitičkim postupcima, vođenje administrativnih poslova.

Područje rada: zdravstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Fizioterapeutski tehničar/Fizioterapeutska tehničarka/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:
Obrazovanje fizioterapeutskog tehničara/tehničarke u području zdravstva, osim zajedničkih svrha i zadaća u srednjoškolskog obrazovanja utvrđenih zakonom, kod učenika ima svrhu stjecanja znanja, razvijanje vještina i osposobljavanja za poslove i zadaće u području fizikalne medicine i rehabilitacije preko općeobrazovnog i strukovnog obrazovnog programa.

Fizioterapeutska tehničarka/tehničar pomaže bolesnim i ozlijeđenim osobama u povećanju pokretnosti, ublažavanju boli te sprečavanju i ublažavanju trajnih posljedica bolesti i ozljeda. U radu s pacijentima fizioterapeut provodi razne vježbe i to: u sklopu hidroterapije u bazenu, termoterapijske postupke, krioterapijske postupke, medicinske masažne tehnike, ultrazvučne terapije u sklopu elektroterapije, radijacijske metode termoterapije, galvanizaciju i dr. Kasnije potiče i poučava pacijente kako će samostalno provoditi vježbe, uči ih i motivira da se pravilno služe štakama, protezama, kolicima i drugim pomagalima koja im pomažu do većeg stupnja samostalnosti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Fizioterapeutski tehničar može raditi u zdravstvenim ustanovama na dobro opremljenim rehabilitacijskim odjelima ili odlazi u bolesnikov dom.

Fizioterapeutska tehničarka/tehničar se mogu nakon završene srednje škole zaposliti u rehabilitacijskim centrima, bolnicama i domovima za starije osobe, gdje pomažu bolesnim i ozlijeđenim osobama u povećanju pokretnosti, ublažavanju boli te sprečavanju i ublažavanju trajnih posljedica bolesti i ozljeda. Na temelju liječničke procjene planiraju rad s pacijentima i izrađuju program terapije, poučavaju pacijente o samostalnom izvođenju vježbi za povećanje snage, izdržljivosti, usklađivanja kretnje i ravnoteže. Uče ih služiti se pomagalima koja im pomažu u postizanju veće samostalnosti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Farmaceutska tehničaka/tehničar rade poslove koji zahtijevaju točnost u radu, spretnost u rukovanju sitnijim predmetima i dobru oštrinu vida. Zbog rukovanja malim količinama supstancija (od kojih su neke posebno otrovne), kao i osjetljivom aparaturom, potrebna je strpljivost u radu, mogućnost dugotrajnijeg usmjeravanja pažnje i emocionalna stabilnost. Potrebna je i odgovornost u radu, jer se radi s pripravcima koji mogu ugroziti zdravlje drugih ljudi. Vrlo je važna urednost i održavanje vlastite higijene.